Archive for the ‘Ekonomika budownictwa’ Category

ZAKRES RZECZOWY

Zakres rze¬czowy jest uszczegółowiany i uściślany w stadium PT – projektów technicznych^ dzięki sporządzanym na ich podstawie przedmiarom; wielkości te są wyrażane w od¬powiednich jednostkach naturalnych.Określonym wielkościom obiektów odpowiedniego rodzaju i konstrukcji odpo¬wiadać musi ich wartość finansowa, uzyskiwana przy opracowaniach założeń tech¬niczno-ekonomicznych, stanowiąca iloczyn wielkości zadań rzeczowych przez właś¬ciwe wskaźniki kosztów. Kwoty zbiorczych zestawień kosztów z Z TE są weryfikowa¬ne opracowaniami kosztorysów, które ustalają wartości kosztorysowe planowanych zadań rzeczowych i stanowią kwoty umowne umów zawieranych przez inwestora z wy- konawcą(ami).Realizacja zasady zgodności rzeczowo-wartościowej planu wymaga więc:- prawidłowych ustaleń zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i na ich podstawie określonych dokładnie wartości finansowych,- nie dopuszczania do zmian zakresów rzeczowych oraz wzrostu kosztów reali¬zacji zadań,- wysokiego poczucia gospodarności społecznej u projektantów, pracowników przedsiębiorstw budowlanych, producentów i dostawców dóbr inwestycyjnych,- prawidłowej kontroli merytorycznej i finansowej przebiegu realizacji przez służby inwestorskie oraz nadrzędnej kontroli banku finansującego inwesty¬cję.

Witam! Nazywam się Ernest Kowalski, na co dzień prowadzę biuro rachunkowe, blog to forma pasji i dzielenia się zdobyta przez lata wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu informacje jakie tutaj umieszczam. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

ZASADA STABILIZACJI ZADAŃ PLANOWYCH

Zasada stabilizacji służy zachowaniu równowagi bilansowej pomiędzy działal­nością inwestycyjną i niezbędnymi dla niej zasobami i środkami. Ustala ona, że każde zadanie inwestycyjne zaplanowane i rozpoczęte nie może być zmieniane w za­kresie rodzaju i wielkości zadań rzeczowych. ¥ konsekwencji zasady zgodności rzeczowo-finansowej zadań inwestycyjnych mus2ą być ustabilizowane wysokości na­kładów finansowych na każde zadanie. Odpowiednio wcześnie sprecyzowane zadania planowe i ich stabilizacja są nieodzowne dla uporządkowanej gospodarki finanso­wej całego kraju, ale też dla poszczególnych inwestorów oraz przedsiębiorstw budowlanych. Te ostatnie tylko przy stabilizacji zadań inwestycyjnych mogą pra­widłowo organizować swoją produkcję i działać poprawnie w zakresie wszelkich elementów gospodarności.

Witam! Nazywam się Ernest Kowalski, na co dzień prowadzę biuro rachunkowe, blog to forma pasji i dzielenia się zdobyta przez lata wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu informacje jakie tutaj umieszczam. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

POZIOM TECHNIKI

Aktualny poziom techniki, powszechnie stosowana mechanizacja, szeroki za­kres uprzemysłowienia produkcji budowlanej – to główne czynniki, wymagające od­powiedniego wyprzedzania realizacji kompleksowo opracowanym planem, niezraienia- nym w swych podstawowych założeniach. Przy takich właśnie warunkach można dopro­wadzić do realności planów inwestycji i ekonomicznego ich wykonania, można praw­dziwie ekonomicznie ustawić politykę działalności przedsiębiorstw, właściwie ukierunkowywać postęp techniczny, zapewniać w określonych terminach niezbędne zasoby produkcji, zapewniać warunki do efektywnego ich użytkowania.Zasada stabilizacji ma zapewniać niezmienność podstawowych parametrów, usta­lonych przy włączaniu inwestycji do realizacji, a przede wszystkim: wielkości przyrostu mocy produkcyjnych, usługowych lub użytkowych,   kosztów inwestycji, terminu przekazania ich do eksploatacji.

 

Witam! Nazywam się Ernest Kowalski, na co dzień prowadzę biuro rachunkowe, blog to forma pasji i dzielenia się zdobyta przez lata wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu informacje jakie tutaj umieszczam. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

POLSKA DZIAŁALNOŚĆ

Dotychczasowa polska działalność inwestycyjna charakteryzowała się nie­przestrzeganiem zasady stabilizacji, szczególnie w okresie największej jej in­tensywności w latach siedemdziesiątych. Przy tym nie osiągano stabilizacji żadnego ze wskazanych trzech parametrów i to nieomal przy realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych. Moce produkcyjne okazywały się niższe od prze­widzianych w projektach, usługi mniejsze od założonych, często niższe jakościo­wo od przewidywanych. „Zasadą” stało się powszechne przekraczanie przewidywanych kosztów. Na przeszkodzie stabilizacji kosztów zadań inwestycyjnych był stopniowy, stały wzrost cen w budownictwie, jednak do częstych zjawisk należało jednocześ­nie zbyt niskie szacowanie kosztów (szacowanie, bo zrezygnowano z kosztorysów).

Witam! Nazywam się Ernest Kowalski, na co dzień prowadzę biuro rachunkowe, blog to forma pasji i dzielenia się zdobyta przez lata wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu informacje jakie tutaj umieszczam. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

NADMIERNIE ROZWINIĘTY FRONT INWESTYCYJNY

Nadmiernie rozwinięty front inwestycyjny, brak bilansowania potrzeb materiało­wych, niska sprawność przedsiębiorstw budowlanych, antybodźce ekonomiczne – to główne przeczyny niedotrzymywania terminów umownych, wydłużania cykli realiza­cyjnych. Wszystkie te negatywy lat siedemdziesiątych pogłębiły się na początku lat osiemdziesiątych. Wstrzymano blisko 2000 zadań inwestycyjnych, wystąpił bar­dzo głęboki nie tylko społeczno-gospodarczy, ale też technologiczno-organizacyj- ny kryzys naszego budownictwa.Zasada stabilizacji wymaga Jednak właściwego stosowania, Konieczna jest bowiem korekta planów wieloletnich w związku ze zmianami warunków i zadań poli­tyczno-gospodarczych. Korekt wymagają też plany krótkookresowe w przypadkach przekroczeń, jak i przyspieszeń zadań rzeczowych.

Witam! Nazywam się Ernest Kowalski, na co dzień prowadzę biuro rachunkowe, blog to forma pasji i dzielenia się zdobyta przez lata wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu informacje jakie tutaj umieszczam. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.