OD EUFORII DO WYCISZENIA

Na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w 1970 roku spo­tkały się zespoły, które — każdy na swój sposób — przeszły po­dobną drogę „ideowego dojrzewania”. Wielu uczestników tych Spotkań uważa, że wtedy właśnie zrodziło się poczucie wspólno­ty, wzajemnej bliskości ludzi skupionych wokół teatru. W peł­nych napięcia dniach grudnia 1970 roku, w toku ożywających nadziei i gorących dyskusji, wywołanych… Czytaj więcej »

ZESPOŁY TEATRALNE

Zespoły teatralne działające w ramach ZSP miały możliwość swobodnej wymiany poglądów w szerszym środowisku, obejmu­jącym twórców, sympatyków teatru, zainteresowanych jego rozwojem krytyków. Na festiwalach teatralnych, seminariachinnych imprezach organizowanych przez kluby w skali miasta czy też przez władze centralne ZSP w skali kraju toczyły się zasadnicze dyskusje na tematy polityczne i światopoglądowe. Powstały więc właściwie wszystkie… Czytaj więcej »

POLSKIE ZESPOŁY

Na tym tle polskie zespoły zafascynowane własnymi poszu­kiwaniami estetycznymi wypadły dość blado. Festiwal był dla wielu młodych twórców w Polsce przeżyciem, wstrząsem. Ich rówieśnicy z innych krajów powiedzieli to, co samemu chciałoby się powiedzieć, wyrazili idee bliskie, odpowiadające nastro­jom społecznym także i u nas — nie tylko wśród młodzie­ży. W końcu lat sześćdziesiątych powstała więc sytuacja,… Czytaj więcej »

WSPÓLNA PŁASZCZYZNA IDEOLOGICZNA

Wedle Bogusława Litwińca, twórcy idei festiwali i ich głów­nego organizatora, na drugim MFFTS zbudowana została wspólna płaszczyzna ideologiczna międzynarodowego ruchu nieprofesjonalnych, walczących teatrów. Jej najważniejsze treści to: przekonanie o społecznej misji teatru, o tym, że sta­nowi on miejsce odnowienia form komunikacji między ludźmi i narzędzie walki o zniesienie niesprawiedliwości, przemocy, wyzysku. „Teatr nie może poddać… Czytaj więcej »

W PIERWSZYM MOMENCIE

W pierwszym momencie wy­wołało ono poczucie zniechęcenia i niewiary w możliwość zmian, reakcję wycofania się w sferę prywatności, lecz zarazem stało się początkiem budowania pokoleniowej wspólnoty. Reakcja pozytywna — potrzeba interpretacji niedawnych wyda­rzeń, diagnozy sytuacji społecznej w Polsce, określenia własnej za nią odpowiedzialności i wyboru postawy wobec rozpoznanego świata — przyszła niedługo, w parę lat… Czytaj więcej »