BADANIA WPŁYWU WARUNKÓW

 Badania wpływu warunków zewnętrznych na konkretną technologię i orga-‚ nizację procesu produkcyjnego. Eliminacja lub ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków zewnętrznych na technologię. Niezbędne w tym zakresie są odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.  Analizowanie ekonomiki technologii i organizacji procesu, ustalenia kie­runków poprawy ich efektywności. ‚  Badania ergonomiczne procesu technologicznego oraz optymalizacji jego bezpieczeństwa i zdrowotności.  Organizacja kontroli technicznej w czasie produkcji i po Jej zakończeniu.  Optymalizacja tempa realizacji procesu technologicznego. Zasada normalizacji pracy jest Jedną z trzech podstawo­wych zasad teorii organizacji. Celowe jest przypomnienie jej krótkiej definicji: warunki i czynniki działań wymagają sprecyzowania, ustabilizowania oraz możliwie dokładnych ustaleń odpowiednich do konkretnych zasobów, środków oraz parametrów środowiska, w Jakich się Je przeprowadza.

ZWIĄZKI MIĘDZY TECHNOLOGIĄ I ORGANIZACJĄ

W ce­lu uzmysłowienia, szczególnie studentom, nie posiadającym szerszej wiedzy prak­tycznej, jak szeroka i różnorodna jest problematyka organizacyjna, przedstawia się specyfikę głównych działań organizacyjnych prowadzących do ekonomicznej efektywności każdej technologii. Dobór metody organizacyjnej, najwłaściwszej do konkretnej technologii i wielokrotności jej stosowania. Ustalenie struktury procesu produkcyjnego. Adaptacja przesłanek przyjętej metody do specyfiki wprowadzanej technologii. Ocena ekonomiki. Oczywiście procesy budowlane należy organizować według prze- . słanek metody pracy równomiernej.  Dobór odpowiedniego zespołu maszyn, urządzeń pomocniczych, narzędzi i grup roboczych do technologii procesu oraz wielkości jego mocy. V przedstawio­nym zakresie należy przestrzegać ustalenia metody mechanizacji kompleksowej, a w odniesieniu do wielkoseryjnej produkcji w zakładach zaplecza – automatyzacji częściowej.

ZŁY SYSTEM PŁAC

Przyczyną ta­kiego stosunku do postępu jest zły system płac oraz niewłaściwy poziom normowa­nia technicznego. Do tych bardzo istotnych, negatywnych czynników należy dołą­czyć niezadowalający „poziom kwalifikacji personelu technicznego budów i zakła­dów produkcji pomocniczej oraz bardzo poważną fluktuację robotników. Przy płyn­ności kadr nie można stosować i prawidłowo opanowywać nowych metod technologicz­nych i organizacyjnych, nie można organizować prawidłowo podnoszenia kwalifika­cji, niezbędnego dla wszelkiego postępu. Postęp techniczny wymaga też wysokiej kultury pracy, a ta w naszym budownictwie jest szczególnie niska i taka będzie, dopóki bodźce zainteresowania materialnego wspólnie ze wzrostem świadomości spo­łecznej nie umożliwią skompletowania stałych, doborowych kadr roboczych w przedsiębiorstwach budowlanych. Postęp techniczny w budownictwie wymaga wyso­kiej jakości stosowanych materiałów oraz dobrej jakości wykonywania procesów budowlanych.

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA

W 1982 r, w działalności projektowej polskiego budownictwa zatrudnionych było 75 tys, pracowników. Jest to liczba poważna, Jeżeli weźmie się pod uwagę, że 1 pracownik biur projektów przypada na 10,8 pracowników na stanowiskach ro­botniczych w budownictwie. Analogiczne liczby w 1960 r, kształtowały się Jak 1:14,A [52], [54]. Z porównań przedstawionych danych statystycznych wynika Jed­noznacznie, że produktywność pracy w biurach projektów zmalała na przestrzeni 22 lat bardzo poważnie przy jednoczesnym wprowadzeniu wielu ułatwień w technice projektowania, jak eliminacja opracowań kosztorysowych (obecnie trzeba do nich powrócić i to z kalkulacją szczegółową cen jednostkowych każdej pozycji koszto­rysu), budownictwo systemowe, sprowadzające adaptację rozwiązań katalogowych do konkretnyćh ustaleń programów użytkowych i warunków lokalnych, posługiwanie się, elektroniczną techniką obliczeniową.

INWESTYCJE LUDNOŚCI

Inwestycje ludności, dotyczące indywidualnego rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego oraz rzemiosła otrzymały preferencje w zakresie: przygotowania terenów pod nowe budownictwo, zaopatrzenia w materiały budowlane oraz dostaw maszyn rolniczych (oczywiście dla rolników). Maksymalne kwoty kre­dytu 1,5 min zł na dom lub mieszkanie z uwzględnieniem pierwszeństwa dla budow­nictwa w zwartej zabudowie; całkowita powierzchnia budynku mieszkalnego do 170 m2.Wojewodów zobligowano do intensyfikacji lokalnej produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa z surowców miejscowych. Banki’zobowiązano do ograniczania kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw budowlanych, które nieterminowo wywiązują się z zawartych umów, przyjmują do wykonania nowe roboty o rozmiarach większych od mocy produkcyjnych, wydłużają realizację robót kontynuowanych.

DANE STATYSTYCZNE

Dane statystyczne, ustalające wartość cykli zależnie od wielkości budynku, wyrażonej przestrzenią zabudowy, wykazują brak zależności między czasem realiza­cji i wielkością zadań. W 1978 roku, gdy stosunkowo najkorzystniej kształtowały się cykle przy realizacji budynków większych od 1000 m3, wówczas najdłuższe były cykle dla budynków małych – do 1000 m5 (budownictwa jednorodzinnego). W latach kryzysu 1980-82 sytuacja zmienia się. Cykle realizacji budynków jednorodzinnych maleją (chłoporobotnicy rezygnują z pracy w przedsiębiorstwach i „przenoszą” się na bardziej opłacalne dla nich budownictwo Jednorodzinne, realizowane syste­mem gospodarczym przez właścicieli), a większych rosną; przeczy to zasadzie kon­centracji, co prowadzi do wniosku: inne czynniki, a nie organizacyjne wpływają w tym okresie na kształtowanie się cykli realizacji budynków mieszkalnych w Pol­sce.

Podatki – nielubiane przez wielu

Aby państwo funkcjonowało wszyscy musimy na to zgodnie pracować. W toku tej zgody zgadzamy się na dobrowolne oddawanie części naszych pieniędzy na rzecz państwa. Jest tu mowa oczywiście o podatkach. Trudno jednak znaleźć człowieka, który chętnie by je płacił. Nic dziwnego, w końcu zabierane są nam nasze ciężko zarobione pieniądze. Podatki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje. Występują podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Te pierwsze związane są z przedmiotami, które nabywamy do spożycia. Chodzi tu o nic innego jak tylko żywność. Fachowo nazywa się to VATem albo też akcyzą. Objęte są nimi wszystkie produktu spożywcze, czyli chleb, mleko, ser, masło, kalafior. Drugie z nich, czyli podatki bezpośrednie nakładane są na całość naszego dochodu. W skład naszego dochodu wchodzi wypłata, spadek czy dochody z prowadzenia jakiejś działalności. Warto zauważyć, że wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na cel, który ustalany jest przez organ, który je zbiera. Najczęściej więc wpadają do kieszeni polityków.

Pomysł na własny biznes

Nie ulega żadnej wątpliwości, że firma, która prowadzona jest pewną ręką, w sposób jak najbardziej odpowiedni, przynosi ogromne zyski i pozwala jej właścicielowi żyć na naprawdę dużym poziomie. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, początkujących biznesmenów czeka długa droga, podczas której sami będą musieli nauczyć się zarządzania przedsiębiorstwem oraz poruszania się w świecie biznesu. W początkach funkcjonowania każdej firmy nie obędzie się również bez wydatków – w niektórych przypadkach mogą być one mniejsze, innym zaś razem znacznie większe – wszystko zależy od charakteru jej działalności oraz tego, w jakim miejscu ma mieć ona swoją siedzibę. Właśnie z tym wiążą się zazwyczaj spore problemy – skąd bowiem wziąć tak dużo pieniędzy, by wystarczyło na pokrycie wszystkich wydatków, z jakimi spotyka się każdy rozpoczynający swoją przygodę z biznesem przedsiębiorca? Okazuje się jednak, że dzięki specjalnym programom rządowym i unijnym nie musi to być wcale tak trudne, na jakie wygląda.

Kredyty, pożyczki, raty

Z kredytów oraz różnego rodzaju pożyczek korzystają niemal wszyscy – często bowiem okazują się one jedynym wyjściem, by szybko zdobyć duże pieniądze, a następnie spłacić je w ratach o przystępnej wysokości. Poza tym, niesłabnącą popularnością cieszą się również zakupy na raty, działające przecież w oparciu o podobne zasady i z tego samego powodu zdobywające zainteresowanie. Niezależnie od wszystkich zalet i korzyści, z jakimi wiążą się kredyty oraz pożyczki, mają one również swoje wady, o których musimy koniecznie pamiętać, kiedy decydujemy się na wzięcie kredytu. Po pierwsze, nie zapominajmy o tym, że raty będziemy spłacać przez wiele lat – zadbajmy więc o to, by ich wysokość nie przekroczyła naszych finansowych możliwości i paradoksalnie nie stała się powodem jeszcze większych długów oraz finansowych problemów. Nie bez znaczenia jest również to, by wybierać raczej zaufane banki i instytucje finansowe, unikając tych firm, którym towarzyszy nie do końca pozytywna opinia poprzednich klientów.

Rozliczenia podatkowe

Każdy kto ma swoja firmę czyli jest pracodawca czy zwykłym pracownikiem ma obowiązek z rozliczania się z dochodów. Odprowadzamy tzw. podatki, które rozlicza się za pomocą Pit-ów. Jest to ustanowione przez Ministerstwo Finansów. Brak rozliczeń z fiskusem kończy się przede wszystkim problemami z Urzędem Skarbowym i komornikiem. Nie każdy potrafi wypełniać Pit. Możesz skorzystać z pomocy księgowej lub udać się do urzędu gdzie zostaniesz poinformowany co dokładnie musisz wypełnić. Sprawa znaczniej się komplikuje gdy pracujesz za granicą. Lecz i w tej kwestii uzyskasz odpowiedz na miejscu. Dziś jest tyle programów komputerowych, które umożliwiają fachowa pomoc z rozliczeń. Możesz oczywiście skończyć odpowiedni kurs lecz jest to mało opłacalne. Na każdej płycie CD jest instrukcja napisana w taki sposób, że każdy poradzi sobie sam. Pit rozlicza się raz w roku. Jest to podsumowanie wszystkich dochodów z całego roku. Podatek, który zabrali nam pracodawcy zostanie nam zwrócony. Chyba, że nasz płaca była zbyt niska musimy dopłacić do tego interesu. Wszystko musi być opodatkowane. Można również odliczać remonty budowlane. Na każdy przedmiot trzeba mieć wtedy fakturę. I podobnie jak z płaca zostanie nam zwrócony podatek.

OD EUFORII DO WYCISZENIA

Na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w 1970 roku spo­tkały się zespoły, które — każdy na swój sposób — przeszły po­dobną drogę „ideowego dojrzewania”. Wielu uczestników tych Spotkań uważa, że wtedy właśnie zrodziło się poczucie wspólno­ty, wzajemnej bliskości ludzi skupionych wokół teatru. W peł­nych napięcia dniach grudnia 1970 roku, w toku ożywających nadziei i gorących dyskusji, wywołanych spektaklami mówią­cymi po raz pierwszy od wielu lat wprost o tym, co nurtowało wszystkich myślących, czujących ludzi w Polsce, powstawał teatr-ruch.„Młody teatr polski nie jest instytucją, lecz wytworem auten­tycznych potrzeb zbiorowości, która tworząc go pragnie związać się w sposób twórczy i w pełni odpowiedzialny z całokształtem życia społecznego w kraju. […]

ZESPOŁY TEATRALNE

Zespoły teatralne działające w ramach ZSP miały możliwość swobodnej wymiany poglądów w szerszym środowisku, obejmu­jącym twórców, sympatyków teatru, zainteresowanych jego rozwojem krytyków. Na festiwalach teatralnych, seminariachinnych imprezach organizowanych przez kluby w skali miasta czy też przez władze centralne ZSP w skali kraju toczyły się zasadnicze dyskusje na tematy polityczne i światopoglądowe. Powstały więc właściwie wszystkie warunki konieczne do prze­kształcenia się „osobnych” grup teatralnych w ruch społecz­ny poszukujący wspólnie dróg samookreślenia, środków eks­presji i dróg realizacji coraz wyraźniej zarysowujących się celów.

POLSKIE ZESPOŁY

Na tym tle polskie zespoły zafascynowane własnymi poszu­kiwaniami estetycznymi wypadły dość blado. Festiwal był dla wielu młodych twórców w Polsce przeżyciem, wstrząsem. Ich rówieśnicy z innych krajów powiedzieli to, co samemu chciałoby się powiedzieć, wyrazili idee bliskie, odpowiadające nastro­jom społecznym także i u nas — nie tylko wśród młodzie­ży. W końcu lat sześćdziesiątych powstała więc sytuacja, w któ­rej doświadczenie presji sytuacji zewnętrznej, będące powszech­nym udziałem ludzi młodych, zbiegło się z narastającym na całym niemal świecie poczuciem pokoleniowej odrębności i wspólnoty, a zarazem misji uzasadniającej konieczność podję­cia działań wprowadzających radykalne zmiany. Sytuacja nie­pokoju i społecznego napięcia w Polsce przed i po wydarzeniach grudniowych była jeszcze jednym, szczególnie ważnym elemen­tem sprzyjającym powstaniu ruchu społecznego. Był to moment, w którym obok poczucia konieczności zmiany zrodziła się wiara w szansę jej realizacji.

WSPÓLNA PŁASZCZYZNA IDEOLOGICZNA

Wedle Bogusława Litwińca, twórcy idei festiwali i ich głów­nego organizatora, na drugim MFFTS zbudowana została wspólna płaszczyzna ideologiczna międzynarodowego ruchu nieprofesjonalnych, walczących teatrów. Jej najważniejsze treści to: przekonanie o społecznej misji teatru, o tym, że sta­nowi on miejsce odnowienia form komunikacji między ludźmi i narzędzie walki o zniesienie niesprawiedliwości, przemocy, wyzysku. „Teatr nie może poddać się przekonaniu o rozdziale między sztuką a życiem. […] Tylko w twórczości nastawionej na dokonywanie zmian w życiu społecznym może nastąpić połą­czenie kultury z naturą [było to jedno z czołowych haseł — celów — ruchu kontestacji — A. J.]. Czas najwyższy prze­budować w teatrze treść pojęć «artyzm», «piękno», „arcydzie­ło” — obowiązkiem artysty jest kierować się ekspresją własnej osobowości tu i teraz, wyzwalać siebie intelektualnie i emocjo­nalnie z maksymalną intensywnością, co jest również drogą do pozaosobistego celu”  — pisze Litwiniec.

W PIERWSZYM MOMENCIE

W pierwszym momencie wy­wołało ono poczucie zniechęcenia i niewiary w możliwość zmian, reakcję wycofania się w sferę prywatności, lecz zarazem stało się początkiem budowania pokoleniowej wspólnoty. Reakcja pozytywna — potrzeba interpretacji niedawnych wyda­rzeń, diagnozy sytuacji społecznej w Polsce, określenia własnej za nią odpowiedzialności i wyboru postawy wobec rozpoznanego świata — przyszła niedługo, w parę lat później.Przykład ruchów kontestacyjnych, które mimo represji rozwi­jały się i trwały przez kilka lat, oddziałał bardzo silnie. Za decydujący moment w rozwoju świadomości młodego teatru w Polsce uważany jest II Międzynarodowy Festiwal Festiwali Teatrów Studenckich we Wrocławiu w roku 1969. Przyjechały tam zespoły reprezentujące różne nurty ruchu młodzieży, ze spektaklami „gorącymi”, walczącymi, opowiadające się wyraź­nie po stronie reprezentowanych przez ten ruch wartości. Zespo­ły, które „stawiały pod znakiem zapytania uczciwość i szcze­rość zasad, którymi rządzi się współczesny świat” .